Kusano Ha Shito Ryu Belgium

 

W.K.K.A.
Kusano Ha Shito Ryu Kenpo
Karate Do Association

Soke Sensei Kusano Kenji
Soke Sensei Kusano Kenji

Soke Sensei Gasshuku 2010... 

 

 

 

Back to Top...